• Banner 2
 • Banner 4
 • Pressupostos i liquidacions

  Pressupost per a l'exercici 2014

  Més informació
 • Sistema tributari

  El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i estructura econòmica del País, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal.

  Més informació

Nou departament de Tributs i de Fronteres

El Departament de Tributs i de Fronteres és l’organització administrativa responsable de l’aplicació efectiva del sistema tributari de l’Administració general i del sistema duaner, i de les gestions que es puguin establir per llei o conveni amb altres administracions i estats.

link Decret del 8-01-2014 de creació i funcionament del Departament de Tributs i de Fronteres

link Ordre ministerial del 22-01-2014 relativa a la distribució de competències en matèria d’aplicació dels tributs i d’inici de les activitats del Departament de Tributs i de Fronteres

Comunicat - Emissió de bons de l’Estat

Data: 18.12.13

Èxit de primera emissió de bons de l'Estat amb una demanda que triplica els 150 milions emesos

El Consell de Ministres ha procedit aquest dimecres a la subhasta d'emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra en la modalitat de bons. Aquesta emissió era de 150 milions d'euros en bons, mentre que la demanda dels mateixos ha estat de 446.499 milions d'euros, triplicant la quantitat emesa en la primera operació en aquesta modalitat duta a terme per l'Executiu.

Els 150.0000 títols emesos tenen un valor de 1.000 euros cadascun amb venciment a tres anys i un interès anual del 2,6%, mentre que la subscripció es va poder fer fins el passat 16 de desembre. El primer programa d'emissió de deute públic d'Andorra incorpora els estàndards internacionals en la matèria amb l'objectiu que els títols valor emesos a Andorra poguessin ser admesos a cotització en mercats internacionals.

Pressupost per a l'exercici 2014

El pressupost de l’any 2014 manté la idea de treballar en les dos dimensions que ja dibuixava el pressupost de l’any 2012 i refermava el de l’any 2013. Gestionar de la millor manera possible un curt termini molt condicionat pel passat, dependent de l’exterior i amb moltes limitacions econòmiques. I alhora, seguir construint un futur que ens faci més autònoms, amb una economia més diversificada i oberta, i que ens permeti garantir un benestar sostenible.

Així, el pressupost que presenta el Govern conjuga la línia d’ajust i contenció en la despesa corrent, amb l’increment de recursos en els programes destinats a les persones que estan passant una situació econòmica difícil, al foment del treball, i a reforçar els sectors i les activitats econòmiques que continuen sustentant l’economia andorrana i estan patint amb severitat la crisi.

En la mateixa línia de generar nous binomis que ens permetin estalviar, d’una banda, per poder gastar més allà on el país més ho necessita, el pressupost de l’any 2014 incorpora una mesura extraordinària: la congelació de les transferències als comuns. Una mesura que té un impacte quantitatiu important i que permetrà mantenir l’objectiu de presentar un pressupost amb un dèficit inferior al dels anys anteriors i al mateix temps incrementar les inversions públiques.

Així, des d’aquestes dos dimensions, del pressupost de l’any 2014 en podem destacar alguns trets:

 • Manteniment o increment de les dotacions pressupostàries encaminades a reforçar les polítiques socials i pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica que vivim.
 • Contenció de les despeses de personal, corrents i de serveis, tant en el pressupost de l’Administració general com en el de les entitats finançades mitjançant transferències corrents.
 • Gestió del deute i estabilització de les despeses financeres.
 • Més recursos per fomentar l’activitat econòmica i l’ajut a sectors amb dificultats.
 • Increment de les inversions.
 • Congelació de les transferències als comuns.
 • Consolidació del nou marc fiscal i del model d’ingressos de l’Estat.

 

 

Impostos i taxes

Petita 3

L'article 11 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 29 de desembre del 1996, defineix els impostos i les taxes al Principat d'Andorra separant-los en impostos directes i indirectes, taxes i preus públics.

Més informació

Assegurances

Petita 1

L'activitat asseguradora al Principat està regulada per la Llei reguladora de l'actuació de les Companyies d'Assegurances al Principat, de l'11 de maig de 1989.


Més informació